+668 1868 6909
 
ระบบรีดตะกอน
Result : 4 Pages : 1
 

Belt Press
Continuous sludge Dewatering
 
เครื่องแยกน้ำตะกอน (Sludge Dewatering Machines)
เครื่องรีดตะกอน (Belt Press)
  ในการแยกน้ำออกจากตะกอน สามารถทำได้หลายวิธี เช่น สูบส่งไปยังลานตากให้เป็นดินแห้งโดยใช้แสงแดด และการใช้เครื่องจักรในการแยกเป็นดินแห้ง ในที่นี้เราจะกล่าวถึงการแยกน้ำออกจากตะกอนเป็นดินแห้งโดยใช้เครื่องจักร โดยเครื่องจักรดังกล่าวมีหลายลักษณะ หลายแบบ แต่ที่เป็นที่นิยมใช้กันมักจะเป็น เครื่องอัดตะกอน (Filter Press) และเครื่องรีดตะกอน (Belt Press) นอกจากนั้นยังมีเครื่องจักรอีกประเภทหนึ่งคือ เครื่องหมุนเหวี่ยงตะกอน (Centrifugal Decanter) โดยตารางข้างล่างนี้เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างเครื่องจักรทั้งสามเมื่อนำมาใช้ในงานกำจัดตะกอนน้ำเสียชุมชน (Sludge from Municipality Wastewater) เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ออกแบบหรือผู้ที่จะเลือกใช้งานต่อไป
 
รูปแบบและการติดตั้ง
 
หลักการทำงานของเครื่องจักรจะส่งน้ำตะกอนที่ทำการปรับสภาพตะกอนแล้ว (Flocculated Sludge) เข้ามาในเครื่อง ลงบนสายพานรีดตะกอน (Sludge Belt) ที่เคลื่อนที่อย่างช้าๆและตึงมากโดยชุดลูกกลิ้ง (Rollers) จากนั้นตะกอนจะถูกบีบโดยสายพานเพื่อรีดน้ำและแยกตะกอนออกมา รูปที่ 3.5 แสดงหลักการรีดตะกอน โดยแรงตึงของสายพานทั้งสองด้านและมีการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าอย่างช้าๆ ทำให้เกิดการบีบส่งตะกอนแห้งออกมาได
 

Filter Press
Sludge-Effluent Filtering Presser


UnoBlend
Dual-Purpose Polymer Preparation
WellMix
Static Mixer : Model WMS


 
 
 
 
 
 
  ISO 9001:2008 Certified Company
© copyright 2010.INOXINTER All Rights Reserved.
Partnership : Vinna Macro Co., Ltd.
www.vinna.co.kr